DENİZ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş ANA SAYFA İLETİŞİM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Biz, Deniz OSGB (“Deniz OSGB”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, korumak konusundaki hassasiyetimizi ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

2. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Kişisel verileriniz,

 • Deniz OSGB tarafından sunulan; İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerimiz çerçevesinde, talep etmiş olduğumuz bilgiler aracılığıyla,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kâğıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,
 • Deniz OSGB ile ticari ilişki kurmak, teklif vermek / istemek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit veya web sitemizden doldurulan bilgi formları aracılığıyla,
 • Web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinin ziyaret edilmesi sonucu elde edilen çerezlerden Kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler ve sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil verilerinden,
 • İş başvurusu yapmak amaçlı fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen bilgiler veya iş bulma sitelerinden iletilen özgeçmişler veya web sitemizden doldurulan bilgi formları aracılığıyla,

4. Toplanabilmekte ve aşağıdaki amaçlar için işlenebilmektedir.

 • Yürürlükte olan ISG kanunu hükümlerince yerine getirilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri gereği kanunda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi.
 • Teknolojik anlamda iş süreçlerinin devamı için, tüm çalışan, çalışan adayı, müşteri, tedarikçi vb. kişi verilerinin, kurumsal kaynak planlama yazılımına kaydedilmesi ve işlenmesi,
 • Müşterilerimiz ile devam etmekte olan ticari ilişkilerin sürekliliği için gereken kayıtların alınması, müşteri ilişkilerinin devamının sağlanması,
 • Tüm müşteri verilerinin, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, kayıtların gerekli durumlarda işlenmesi veya saklanması,
 • Satın alma, satış ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,
 • İşyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Deniz OSGB satış ve pazarlama aktiviteleri sırasında yapılmış ve yapılabilecek tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli kampanyalar düzenlenmesi (açık rızanızın bulunması halinde), KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında, veri aktarımı gereken durumlarda, sınırlı olmak kaydı ile aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, Deniz OSGB nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’ nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım anlamında tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

7. 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun çerçevesinde kişisel verileriniz hakkında;

 • Tarafımızda hangi bilgilerin olduğu,
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme;
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
 • Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

İlgili kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı aşağıdaki iletişim kanallarından biri ile tarafımıza iletmeniz durumunda, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak başvuru taleplerini talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

 • kvkk@denizosgb.com.tr adresimizin ekinde kimlik teyidi sağlayabileceğimiz, resmî belge örneği olan e-posta yolu ile,
 • Firmamızın açık adresi olan Örnek Mahallesi Edip Sokak No:5A/1 Ataşehir İSTANBUL adresimize kimliğiniz ile bizzat veya kimlik teyidi sağlayabileceğimiz, resmî belge örneği olan iadeli taahhütlü mektup yolu ile,
 • Şahsınıza veya firmanıza kayıtlı kep adresinizden .........................................................adresimize form eki ile, İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.
BİLGİ AL